पायाभूत सुविधा

पायाभूत सुविधा

वर्गकक्ष

ग्रंथालय

लॅब

खेळाचेमैदान

ऑडिटोरियम / असेंब्लीहॉल